ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-10-03 15:29:21 น.
 ชื่อแพทย์/ผู้ดูแลการรักษา  ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์
จังหวัด
โทรศัพท์
นายสุรศักดิ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ คลินิกหมอสุรศักดิ์
(อยู่แถวหาดใหญ่)
สงขลา
074-237843
นายศรีชัย รติโรจน์วงศ์ คลินิกแสงทองรักษาสัตว์
(อยู่แถวหาดใหญ่)
สงขลา
074-236129
นายศิริวัฒน์ วาสิกศิริ คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวหาดใหญ่)
สงขลา
074-238537
นายกิตติ บัวเพชร กิตติสัตวแพทย์
(อยู่แถวบ่อยาง)
สงขลา
074-311494
นายอนุชา ธีรพิทยานนท์ อ. สัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาดใหญ่)
ภูเก็ต
นายมาโนช ยินดียม สถานพยาบาลสัตว์โกมารภัจจ์
(อยู่แถวตลาดใหญ่)
ภูเก็ต
นายบุญชิต ศรีอร่าม รักสัตว์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (เขารัง)
(อยู่แถวตลาดใหญ่)
ภูเก็ต
076-211-549, 076-211-606
นายบุญสม รุ่งอุดม ภูเก็ตสัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาดเหนือ)
ภูเก็ต
นายธนัช จิณณธนพงษ์ คลินิกหมา+แมว
(อยู่แถวรัษฎา)
ภูเก็ต
นายพิทักษ์ สาระพิมพ์ คลินิกสัตว์ป่าตอง
(อยู่แถวเทศบาลป่าตอง)
ภูเก็ต
นายอภิชาติ ผงสิงห์ คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวตลาดเหนือ)
ภูเก็ต
นายตรีเทพ เรืองกิจ คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวเทพกระษัตรี)
ภูเก็ต
นายอนุชา ชัยสมบูรณ์สุข โรงพยาบาลสัตว์อ่าวฉลอง
(อยู่แถวรัษฎา)
ภูเก็ต
นายอติชาต สุขสวัสดิ์ อติชาตสัตวแพทย์
(อยู่แถวเทศบาล)
พังงา
นายมาโนชญ์ ขันติพิพัฒน์ มาโนชญ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวตะกั่วป่า)
พังงา
นายชิษณุชา สุมนที โคกกลอยสัตวแพทย์
(อยู่แถวโคกกลอย)
พังงา
นายทรงศักดิ์ ชดช้อย ทรงศักดิ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวปากน้ำ)
กระบี่
นายณรงค์ บุญพันธุ์ คลินิกสัตวแพทย์รักษาสัตว์เหนือคลอง
(อยู่แถวเหนือคลอง)
กระบี่
นายจตุพงษ์ มณีมัย โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพกระบี่
(อยู่แถวปากน้ำ)
กระบี่
นายจิรวุฒิ จันเนียม โรงพยาบาลสัตว์กระบี่
(อยู่แถวปากน้ำ)
กระบี่
นายณัฐวุฒิ เชิดธรรม คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวเขานิเวศน์)
ระนอง
นายธนุส ธนะวิโรจน์ คลินิกรักสัตว์
(อยู่แถวเขานิเวศน์)
ระนอง
นายสุรสิทธิ์ วงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนสามัญคลินิกนครสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายสิริศักดิ์ ชีช้าง หัวอิฐสัตวแพทย์
(อยู่แถวโพธิ์เสด็จ)
นครศรีธรรมราช
นายสถาปนา ยุทธพงษ์ธาดา หัวอิฐสัตวแพทย์
(อยู่แถวปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายสุริยะ ริยาพันธุ์ สุริยะสัตวแพทย์
(อยู่แถวสิชล)
นครศรีธรรมราช
นายปรีชา ชลามาตย์ สัตวแพทย์ปรีชา
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล สถานพยาบาลสัตว์ท่าศาลา
(อยู่แถวท่าศาลา)
นครศรีธรรมราช
นางสุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที ศุภลักษณ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายมนตรี พลวิชัย มนตรียาสัตว์
(อยู่แถวท่าศาลา)
นครศรีธรรมราช
นายอัญญรัตน์ ทิพย์ธารา พี.ที. สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายบุญฤทธิ์ ชูช่วย พิปูนสัตวแพทย์
(อยู่แถวพิปูน)
นครศรีธรรมราช
นายปราโมท ทองนอก ปราโมทสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าวัง)
นครศรีธรรมราช
นายบุญระวี ช่วยชู บุญระวีรักษาสัตว์
(อยู่แถวท่าศาลา)
นครศรีธรรมราช
นายนพราชย์ อินทองคำ นพราชย์สัตวแพทย์
(อยู่แถวโพธิ์เสด็จ)
นครศรีธรรมราช
นายเทพประทาน ทองตุ๋ย นนทรีย์สัตวแพทย์
(อยู่แถวต.ปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ธรรมวัฒน์สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายนฤพล พร้อมขุนทด ทุ่งสงรักษ์สัตว์
(อยู่แถวปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายสันติ ศรีนาคาร์ ทางหลวงรัษาสัตว์
(อยู่แถวท่าเรือ)
นครศรีธรรมราช
นายไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ ดอนตรอรักษาสัตว์
(อยู่แถวดอนตรอ)
นครศรีธรรมราช
นายณัฐชาญ พรหมเดชะ คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายสมัคร ไชยสลี คลินิกสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวที่วัง)
นครศรีธรรมราช
นายธีรพรรณ ภูมิภมร คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายรัญจวน อิดเสะ โอห์ม โอห์ม บ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายอิทธิเดช วิเชียรรัตน์ โรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช
(อยู่แถวในเมือง)
นครศรีธรรมราช
นายชัยณรงค์ นามเข็ม 49 เว็ทรักษาสัตว์
(อยู่แถวปากแพรก)
นครศรีธรรมราช
นายอำนวย ปานเผาะ 47 สัตวแพทย์
(อยู่แถวท่ายาง)
นครศรีธรรมราช
นายวัลลภ พจนวิชัย สัตวแพทย์
(อยู่แถวละแม)
ชุมพร
นายสมบูรณ์ ใบสีจวง สมบูรณ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวหลังสวน)
ชุมพร
นายนภพร นาคมุสิก นภพรสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าตะเภา)
ชุมพร
นายทศพร เกษมทรัพย์ ทศพรสัตวแพทย์
(อยู่แถวนาทุ่ง)
ชุมพร
นายโสภณ นาคกล่อม ชุมพรสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าตะเภา)
ชุมพร
นายสุเทพ เผือกนาโพธิ์ คนรักสัตว์
(อยู่แถวบางหมาก)
ชุมพร
นายอภิชาติ ออมทรัพย์สิน หมอโจ้สัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายวินัตย์ มุขวัลย์ สัตว์แพทย์
(อยู่แถวบ้านส้อง)
สุราษฎร์ธานี
นายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ศรีวิชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
นายวิทยา สังข์พราหมณ์ วิทยาสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าชนะ)
สุราษฎร์ธานี
นายบรรจง อาจคำ วัดโพธิ์รักษาสัตว์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
นายยุทธกิจ วิมลรัชตานนท์ ยุทธกิจสัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายเชิงชาญ พึ่งเจียม พุนพินสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าข้าม)
สุราษฎร์ธานี
นายพัลลภ จัตรจง พัลลภสัตวแพทย์
(อยู่แถวกะแดะ)
สุราษฎร์ธานี
นายชาญยุทธ กาพล ประเสริฐพลสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าข้าม)
สุราษฎร์ธานี
นายสุทธิ สอนจันทร์ ท่าชนะรักษาสัตว์
(อยู่แถวท่าชนะ)
สุราษฎร์ธานี
นายเจษฎา เกษมสุข ซี.เค. สัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายชาญณรงค์ พุฒิคุณเกษม ชาญณรงค์สัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายชนก วณิชชานนท์ ชนกสัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายภักดี นนทชิต คลินิกสุขภาพสัตว์
(อยู่แถวย่านดินแดง)
สุราษฎร์ธานี
นายกิติกุล นิ่มเหมกร คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
นายสมศักดิ์ ศรีสุธรรม คลินิกรักษาสัตว์เกาะสมุย
(อยู่แถวบ่อผุด)
สุราษฎร์ธานี
นายเดชา จิตรภิรมย์ คลินิกรักษ์สัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวตลาด)
สุราษฎร์ธานี
นายวีรพล มีวุฒิสม คลินิกบ้านสัตวแพทย์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
นายอธิศักดิ์ อมรแก้ว ไชยาการสัตวแพทย์
(อยู่แถวตลาดไชยา)
สุราษฎร์ธานี
นายอิทธิเดช วิเชียรรัตน์ โรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธานี
(อยู่แถววัดประดู่)
สุราษฎร์ธานี
นางสาวศศิวิมล พุฒเขียว โรงพยาบาลสัตว์สมุย
(อยู่แถวบ่อผุด)
สุราษฎร์ธานี
นายวิชากรณ์ อบภิรมย์ เอ็ม ซีสัตวแพทย์
(อยู่แถวอ่างทอง)
สุราษฎร์ธานี
นายมงคล ศรีจันทร์ เพ็ทโตะรักษาสัตว์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
นายเด่นพันธุ์ พันธุ์เล่ง เด่นพันธุ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวมะขามเตี้ย)
สุราษฎร์ธานี
น.ส.มยุรีรัตน์ หัวหินรักษาสัตว์
(อยู่แถวหัวหิน)
ประจวบฯ
นายเสน่ห์ สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางสะพาน)
ประจวบฯ
นายพินิจ วิเศษสมบัติ ปริญญาสัตวแพทย์
(อยู่แถวเขาน้อย)
ประจวบฯ
นายการุณ ลีวัฒก ประจวบสัตวแพทย์
(อยู่แถวประจวบคีรีขันธ์)
ประจวบฯ
นายสำราญ บุญมา ปฏิญญาสัตวแพทย์
(อยู่แถวหัวหิน)
ประจวบฯ
0-3251-1628
นายจามร ศักดินันท์ ปฎิญญาสัตวแพทย์ (สาขาประจวบ)
(อยู่แถวประจวบฯ)
ประจวบฯ
นายบุญมี บุญมีสัตวแพทย์
(อยู่แถวเขาน้อย)
ประจวบฯ
0-3262-1077
นายฉัตรชัย ชาววัง บิลลี่เพื่อนสัตว์
(อยู่แถวหัวหิน)
ประจวบฯ
-
นายธีรศักดิ์ นาคใหญ่ ธีรศักดิ์ สัตวแพทย์
(อยู่แถวเกาะหลัก)
ประจวบฯ
0-3260-1727
นายจเร พระนิมิตร จเรสัตวแพทย์
(อยู่แถวอ่าวน้อย)
ประจวบฯ
น.ส.สุทธิพร อรุโณทัย คลีนิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวหัวหิน)
ประจวบฯ
นายเกษม วีรวงศ์ คลินิกเกษมสัตวแพทย์
(อยู่แถวหัวหิน)
ประจวบฯ
0-3251-3757
นายไพลิน คณะรมย์ ไพลินสัตวแพทย์
(อยู่แถวทับสะแก)
ประจวบฯ
นายสาโรช เอส ซี สัตวแพทย์
(อยู่แถวประจวบฯ)
ประจวบฯ
นายอวยชัย อวยชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่ามะขาม)
กาญจนบุรี
น.ส.รุ่งทิพย์ ภูมิไธสง รุ่งทิพย์สัตวแพทย์
(อยู่แถวปากแพรก)
กาญจนบุรี
นางสาวอารีรัตน์ สรวมนาม บ้านรักษ์สัตว์
(อยู่แถวท่าม่วง)
กาญจนบุรี
นายวีรศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์ ท่าม่วงสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าม่วง)
กาญจนบุรี
นายบันลือ หอมเจริญ ท่าเรือสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าเรือ)
กาญจนบุรี
นายอนุสรณ์ อัศวนันท์ชัย คลีนิกสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวดอนขมิ้น)
กาญจนบุรี
นายวินิจ คลินิวินิจสัตวแพทย์
(อยู่แถวบ้านเหนือ)
กาญจนบุรี
นายอนุสรณ์ อัศวนันท์ชัย คลินิกสุขภาพสัตว์
(อยู่แถวท่ามะกา)
กาญจนบุรี
0-1432-9378
นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์ คลินิกรักสัตว์
(อยู่แถวท่าม่วง)
กาญจนบุรี
-
หน้าที่ : [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  จากทั้งหมด 14 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
 
แจกแมวฟรี
แจกแมวฟรี แจกแมวฟรี เสียแค่ค่าวัคซีนเข็มแรกกับเข็มสองไม่ถึง5ใบม่วง
โทรติดต่อที่ : 0650039207 ปทุมธานี
วันที่ลง : 2023-08-22 07:19:55 น.
LISA
แจกแมวฟรี LISA สาวผมม้าเต่อขี้อ้อนหาบ้าน
โทรติดต่อที่ : 0814422169 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-21 09:54:03 น.
แลกค่าอาหาร
แจกแมวฟรี แลกค่าอาหาร พ่อพันธ์ุ Scottish Fold หูพับ พร้อมใบ CER +Pedigree จาก SCFC
โทรติดต่อที่ : 0814411004 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-20 16:03:32 น.
น้องแมวบริติช
แจกแมวฟรี น้องแมวบริติช ช๊อตแฮร์ เพศผู้ แลกค่าอาหาร
โทรติดต่อที่ : 0814411004 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-20 15:23:44 น.
หาบ้านให้ส้มน้อย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ส้มน้อย แมวหลง
โทรติดต่อที่ : 0896613349 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-15 13:23:38 น.
น้องแมวสกอตติชโฟล์ด
แจกแมวฟรี น้องแมวสกอตติชโฟล์ด หูดีด เพศผู้ แลกค่าอาหาร
โทรติดต่อที่ : 0814411004 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-14 22:01:56 น.
หาบ้านให้ลูกแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมว
โทรติดต่อที่ : 0839365414 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-12 21:44:34 น.
หาบ้านให้ลูกแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมว
โทรติดต่อที่ : 0839365414 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-12 21:44:09 น.
หาบ้านให้ลูกแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมว
โทรติดต่อที่ : 0839365414 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-12 21:42:49 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0868957764 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-10 05:51:18 น.
หาบ้านให้น้อง
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้อง
โทรติดต่อที่ : 0868957764 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-07 17:13:01 น.
น้องแมวสกอตติชโฟล์ด
แจกแมวฟรี น้องแมวสกอตติชโฟล์ด หูพับ เพศผู้ แลกค่าอาหาร
โทรติดต่อที่ : 0814411004 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-02 18:12:46 น.
น้องแมวสกอตติชโฟล์ด
แจกแมวฟรี น้องแมวสกอตติชโฟล์ด หูตั้ง เพศผู้ แลกค่าอาหาร
โทรติดต่อที่ : 0814411004 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-08-02 17:49:25 น.
หาคนดูแลน้องต่อค่ะ
แจกแมวฟรี หาคนดูแลน้องต่อค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0970519912 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-07-29 20:38:40 น.
แฟนซีลาย
แจกแมวฟรี แฟนซีลาย หาผู้อุปการะ อายุ65วัน เพศเมีย มารับเองไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรติดต่อที่ : 0858861927 นนทบุรี
วันที่ลง : 2023-07-27 22:37:16 น.
หาผู้อุปการะ
แจกแมวฟรี หาผู้อุปการะ ลูกแมว อายุ65วัน เพศเมีย มารับเอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทรติดต่อที่ : 0858861927 นนทบุรี
วันที่ลง : 2023-07-27 18:52:38 น.
หาบ้านให้น้องแมวจ้า
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวจ้า น้องส้มน่ารัก ขี้อ้อน ฉลาด
โทรติดต่อที่ : 0646909237 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-07-27 15:48:54 น.
หาบ้านให้น้องแมวจ้า
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวจ้า น้องส้มน่ารัก ขี้อ้อน ฉลาด
โทรติดต่อที่ : 0646909237 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-07-25 14:18:10 น.
หาบ้านให้ลูกแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้ลูกแมว
โทรติดต่อที่ : 0959579852 พระนครศรีอยุธยา
วันที่ลง : 2023-07-11 19:34:51 น.
ส่งต่อขาวมณีเพศผู้
แจกแมวฟรี ส่งต่อขาวมณีเพศผู้ อายุ 11 เดือน ตอนแล้ว
โทรติดต่อที่ : 0926635225 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2023-07-09 08:02:35 น.
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.