ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-10-03 15:24:42 น.
 ชื่อแพทย์/ผู้ดูแลการรักษา  ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์
จังหวัด
โทรศัพท์
นายพยุงศักดิ์ พานิชยิ่ง ร.พ.สัตว์มิตรภาพ
(อยู่แถวมวกเหล็ก)
สระบุรี
09-1093209
นายทินกฤต อินทแพทย์ มวกเหล็กสัตวแพทย์
(อยู่แถวมวกเหล็ก)
สระบุรี
01-7802592
นายทินกร แสงงาม พระพุทธบาทสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระพุทธบาท)
สระบุรี
036-323879
นายกรกกฎ สุคนธ์ บ้านรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
036-224049
นายณัฐพงษ์ ศุภลักษณ์ ณัฐพงษ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวมวกเหล็ก)
สระบุรี
036-341155
นายชุมพล เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ชุมพลสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
036-314207
นายดำริ แก้วสุริยา คลีนิคสัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองแค)
สระบุรี
036-370086
นายถวิล ชมชื่นกลิ่น คลีนิคสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
036-223008
นายสุเทพ บุญปลูก คลีนิคเพื่อนสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
01-4092887
น.ส.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ คลีนิกเพื่อนสัตว์
(อยู่แถวหนองแค)
สระบุรี
06-3935324
นายกรกกฎ สุคนธ์ คลีนิกบ้านรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
036-224049
นายสุธน เราจนานนท์ คลินิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
036-212114
นายเอกรัฐ พูนศรี คลินิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สระบุรี
01-9230519
นายณรงค์กร เกษมสุข แก่งคอยสัตแพทย์
(อยู่แถวแก่งคอย)
สระบุรี
01-8097945
น.ส.ยุพาพร ไผ่ตระกูล อุดมเดชสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7022699
นายวาชรัตน์ นันทเสน อาร์.ที.ที.รักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-3950445
น.ส.ทิพย์วรินทร์ ปฏิวรโต วัฒนาสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7539731
นายจักรัฐ วงศ์รัตนะ โรงพยาบาลสัตว์บางพลี
(อยู่แถวบางพลี)
สมุทรปราการ
02-7522386
นายสว่าง จิตต์มั่น โรงพยาบาลสัตว์นครักษ์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
01-8543686
นายมานิต รุ่งศรัทธาธรรม โรงพยาบาลสัตว์ชมนิมิตร
(อยู่แถวพระประแดง)
สมุทรปราการ
02-8187200
พันเอกพิษณุ สุขัษเฐียร พี-รักษาสัตว์
(อยู่แถวบางบ่อ)
สมุทรปราการ
02-7083613
นายภิรมย์ สุ่มมาตย์ ปากน้ำสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7539731
นางนิธิมา โชติรัตนพิทักษ์ นิธิมารักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7596286
นายภิรมย์ สุ่มมาตย์ คลีนิควัฒนารักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-3857692
นายวินัย กาญจนมาลา เอส.พี สัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-570041
นายพลีชีพ ผลตาล เอราวัณสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-621187
น.ส.จุฑามาศ สุพะนาม หมอเตยสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-615245
นายสินชัย วิโรจน์วุฒกุล สินชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวชัยบาดาล)
ลพบุรี
036-630822
นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง สัตวแพทย์ซอย 12
(อยู่แถวพัฒนานิคม)
ลพบุรี
036-491113
นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ส.รุ่งเรืองสัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองม่วง)
ลพบุรี
036-431092
นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ ศักดิ์ชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-610101
นายกำพล ศรีกิติกุลชัย ลำนารายณ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวชัยบาดาล)
ลพบุรี
036-461046
นายชุมพล บุญรอด ละโว้สัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-424492
นายปกรณ์ โง้วมณี โรงพยาบาลสัตว์ลพบุรี
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-413525
นายสุจิต ชัยเสนา เพื่อนสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-421884
นายปฏิวัติ วิเศษชลหาร พีสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-411347
นายพิชัย กิจวรรณ พิชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-412874
นายปรเมศฐ์ บุญกุศล ปรเมศสัตวแพทย์
(อยู่แถวพัฒนานิคม)
ลพบุรี
01-9815642
นายสมศักดิ์ นาคสมบูรณ์ นารายณ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
036-412650
นายดุสิต ถ่องแท้มุ่งเจริญ ท่าศาลาสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
-
นายรณกร จุนเจือ คลินิกเพื่อนสุนัข
(อยู่แถวเมือง)
ลพบุรี
-
นายวิชิต วิจิตรสงวน คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวโคกสำโรง)
ลพบุรี
036-441579
นายเสงี่ยม ธารีจิตร์ อำนาจสัตวแพทย์
(อยู่แถววังน้อย)
พระนครศรีอยุธยา
02-9080439
นายนพพร โต๊ะมี สัตวแพทย์บางปะอิน
(อยู่แถวบางปะอิน)
พระนครศรีอยุธยา
035-220918
น.ส.กาญจนา บุญชัยศรี ศรีเสนารักษาสัตว์
(อยู่แถวเสนา)
พระนครศรีอยุธยา
035-203209
นายกุมโชค ปาลียะ ลาดบัวหลวงรักษาสัตว์
(อยู่แถวลาดบัวหลวง)
พระนครศรีอยุธยา
035-379982
นายคัมภีร์ พัฒนะธนัง โรงพยาบาลสัตว์อยุธยา
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-252259
น.ส.สุพรรณิการ์ หาญตระกูล โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี โรจนะ
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-229455
นายไพรัช รุ่งอุทัย ร.พ.สัตว์กรุงศรี
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-231320
นายสุธน ชุติพิมลกุล พระอินทร์สัตวแพทย์
(อยู่แถวบางปะอิน)
พระนครศรีอยุธยา
-
น.ส.ปริญาณี อัศวพิศาลย์บูล บ้านสร้างคลีนิคสัตว์
(อยู่แถวบางปะอิน)
พระนครศรีอยุธยา
035-330345
นายอภิชาติ เมฆสุวรรณ บ้านรักสัตว์
(อยู่แถวลาดบัวหลวง)
พระนครศรีอยุธยา
09-2290261
นายวิเชียร ลาภบริสุทธ์ บางปะอินรักษาสัตว์
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
-
นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย คลีนิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-211472
นายสุรพงศ์ โชติกเสถียร คลินิกสาย 1
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-252152
นายสมศักดิ์ ธงชัย คลินิกสัตวแพทย์สมศักดิ์
(อยู่แถวอุทัย)
พระนครศรีอยุธยา
035-213510
นายอนันต์ เสาร์พูล คลินิกสัตวแพทย์
(อยู่แถวท่าเรือ)
พระนครศรีอยุธยา
035-223210
นายเอกนรินทร์ หงษ์สระแก้ว กิตติศักดิ์คลีนิก
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
035-245076
นายมารุต เชียงเถียร การเคหะสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
-
นายชินวัต อารีประชาภิรมย์ ชินวัตสัตวแพทย์
(อยู่แถวพระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
01-9481897
นายจตุพร กระจายศรี อู่ทองสัตวแพทย์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
06-5118559
นายกัฐพร ภู่เพ็ชร์ สินธรสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
นายทรงพล สันติสุขไพศาล สัตวแพทย์รักษาสัตว์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
-
นายรักไทย งามภักดิ์ สัตวแพทย์พูนทรัพย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
09-1184928
นายธงทอง กรแก้วกาญจน์ สัตวแพทย์นนทรี (รังสิต)
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-8328176
นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ สัตวแพทย์คลีนิค
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-9084988
นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ สัตวแพทย์คลีนิก
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-9084988
นายเจริญ ทองมา สัตวแพทย์ 39
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5238310
นายวีระ พรมเพชร สัตวแพทย์
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9584095
นายบุญสืบ ตุลาทอง สัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-5815288
นายเสกสรรค์ นาทรัพย์ สองเจริญสัตวแพทย์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-9948275
นายศักดิ์ชัย ใหม่ยะ ศักดิ์ชัยรักษาสัตว์
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-5772318
ร.อ.หญิงสุภัทรา ชุณโสภาค ลำลูกกาสัตวแพทย์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-9947643
น.ส.สินีนาฎ เข็มบุบผา โรงพยาบาลัตว์ลำลูกกา
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5332176
รท.พงศ์ธวัช สุรเกียรติ โรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5363687 02-5363688
นายชาญชิต วรวรรณปรีชา โรงพยาบาลสัตว์สวัสดี
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-9603034
พันโทปิยะพันธุ์ พันธุ์เพ็ง โรงพยาบาลสัตว์รังสิต
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5318850
นายคมกฤษ พิเศษไพศาล โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5363995
น.ส.กุลสุดา ธาราจันทร์ โรงพยาบาลสัตว์พหลยธิน 62
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5317991
นายวิจักษณ์ หวงวงษ์ โรงพยาบาลสัตว์ปทุมธานี
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9757277
นายทศพล อุษณาโชติ โรงพยาบาลสัตว์ธัญญมิตร
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9047691
นายวิชากรณ์ เลิศวีรพล โรงพยาบาลสัตว์ รังสิต 2
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5314721
นายประเสริฐ โมฬีชาติ รังสิตสัตวแพทย์
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-5237176
นายประกิต ทองนาง รักษาสัตว์คลองสี่
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9577552
นายเตชินท์ อินทร์แก้ว ร.พ.สัตว์รัตนาธิเบศร์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-5814483 02-5814484
นายวิโรจน์ กอบสิริโชคดิลก ร.พ.สัตว์มาลีวัลย์
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9962662
น.ส.นพาภรณ์ กองคำ ร.พ.สัตว์ธัญรังสิต
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9961623
นายสุเทพ ประสพดี เมืองประชาสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9767839
นายทรงพล ฉะอุ่ม มัครพลคลีนิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9588908 02-9588909
นายทรงพล ฉะอุ่ม มัครพลคลีนิก
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-5674928
นายไพสิฐ ดีเสมอ ไพสิฐสัตวแพทย์
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-9911934
นายอภิชาติ มโนขันธ์ เพ็ทแคร์รักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9766464
นางเยาวลักษณ์ พุทธภิรมย์ เพ็ทแคโพลีคลีนิค
(อยู่แถวลำลูกกา)
ปทุมธานี
02-5312038
นางพรรณวิภา เดชราช เพ็ท คลินิก
(อยู่แถวธัญบุรี)
ปทุมธานี
02-9585225
นายพสิษฐ์ ตรีวัฒนางกูร พสิษฐ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-8328484
นายธีระ เอกวิริยะเสถียร ปทุมทองสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-5805026
นายบุญชู ศรีสุข บุญชูสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9638675
น.ส.เกศศิณี ตาเมือง บางหลวงสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
ปทุมธานี
02-9784295
นายถาวร โฆษานภามาศ นีโอรักษาสัตว์
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-8903355
นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง นวนครสัตวแพทย์
(อยู่แถวคลองหลวง)
ปทุมธานี
02-9090278
หน้าที่ : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14]  จากทั้งหมด 14 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
 
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.