ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยศูนย์รวมสุนัขทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้วันที่: 2023-06-03 16:00:40 น.
 ชื่อแพทย์/ผู้ดูแลการรักษา  ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์
จังหวัด
โทรศัพท์
นายสมชาติ ปัทมาวไล คลีนิคสุขภาพสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
สุรินทร์
นายประเสริฐ วงศ์นาค คลินิคนายสัตวแพทย์ประเสริฐ
(อยู่แถวในเมือง)
สุรินทร์
044-520387
นายจรูญ นะพรรัมย์ คลินิกหมอจรูญรักษาสัตว์
(อยู่แถวท่าตูม)
สุรินทร์
044-591076
นายอนุชา แสนบุดดา คลินิกรักษาสัตว์หมออนุชา
(อยู่แถวกังแอน)
สุรินทร์
01-3097137
นายเด่นพงษ์ สาฆ้อง คลินิกรักษาสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวกังแอน)
สุรินทร์
0-1265-1706
นายอนุชา แสนบุดดา คลินิกรักษาสัตว์นายสัตวแพทย์อนุชา
(อยู่แถวในเมือง)
สุรินทร์
044-519002
น.ส. ปิยะมาศ อาระหัง คลินิกรักษาสัตว์นายสัตวแพทย์จรูญ
(อยู่แถวรัตนบุรี)
สุรินทร์
044-591076
น.ส.พูนทรัพย์ มหรรทัศนพงศ์ คลินิกบ้านหมาแมว
(อยู่แถวในเมือง)
สุรินทร์
01-5486436
นายเทอดศักดิ์ ดีเสมอ เทอดศักดิ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
สุรินทร์
044-515960
นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ สัตวแพทย์คลินิค
(อยู่แถวเมืองเหนือ)
ศรีสะเกษ
01-9770730
นายเทวัญ ศรีสุธัญญาวงศ์ สัตวแพทย์ 54
(อยู่แถวกำแพง)
ศรีสะเกษ
045-692471
นายวิทวัส ชาลี วิทวัส สัตวแพทย์
(อยู่แถวน้ำอ้อย)
ศรีสะเกษ
01-5794512
นายทรงศักดิ์ วรสาร ฟาร์มเกษตรสัตวแพทย์
(อยู่แถวห้วยเหนือ)
ศรีสะเกษ
09-9494263
นายชวลิต ศรีโพนทอง ชวลิตสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมืองใต้)
ศรีสะเกษ
045-631633
นายเกียรติพันธ์ บูชาพันธ์ คลีนิครักษาสัตว์
(อยู่แถวเมืองเหนือ)
ศรีสะเกษ
045-622675
นายทรงพล ที่อุปมา คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวเมืองเหนือ)
ศรีสะเกษ
01-5937197
นายปิติ มหาสุวีระชัย คลังเกษตรสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมืองใต้)
ศรีสะเกษ
045-612591
นายเจษฎา สุขเลิศ โตรุ่งเรืองสัตวแพทย์
(อยู่แถวหนองหญ้าลาด)
ศรีสะเกษ
045-628123
นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทย์ อวิรุทธิ์ คลีนิครักษาสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
ร้อยเอ็ด
01-3204631, 043-515788
นายดนัย สร้อยสุข ดนัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ร้อยเอ็ด
09-7096917
นายปัญญา แววดี คลีนิครักษ์สัตว์
(อยู่แถวเหนือเมือง)
ร้อยเอ็ด
01-6703112
นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ คลินิคสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
ร้อยเอ็ด
043-512055
นายธีรภัทร์ หินซุย คลินิคนายสัตวแพทย์ธีรภัทร์
(อยู่แถวในเมือง)
ร้อยเอ็ด
043-527934
นายวสันต์ อิฐรัตน์ คลินิกบ้านรักสัตว์
(อยู่แถวเหนือเมือง)
ร้อยเอ็ด
043-523126
นางจุฑามาศ สมไชย รักษาสัตว์คลินิค
(อยู่แถวในเมือง)
ยโสธร
045-712202
นายทวีศักดิ์ บังศรี รวมสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง )
ยโสธร
01-9555595
นางสาวปทุมมาศ แสงสระคู ยโสธรรักษาสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
ยโสธร
09-7998275
นายทวีชัย นาเมืองรักษ์ ทวีชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ยโสธร
01-2829044
นายอดิศร ชาติสุภาพ อดิศรสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
บุรีรัมย์
044-621124
นายรังสรรค์ วรวงษ์ รักสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
บุรีรัมย์
044-620283
นายราชันต์ อรรถวิสัย นางรองสัตวแพทย์
(อยู่แถวนางรอง)
บุรีรัมย์
044-631344
นายดำรง กิตติชัยศรี ทานตะวันคลินิครักษาสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
บุรีรัมย์
044-614647
นางสาวสินีนาฎ เข็มบุบผา คลีนิคสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
บุรีรัมย์
01-0759190
นายเลอเกียรติ นิยมทอง คลีนิคบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
บุรีรัมย์
044-625613
นายนิกร มวบขุนทด เพื่อนสัตว์
(อยู่แถวนางรอง)
บุรีรัมย์
-
นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย เพื่อนสัตว์
(อยู่แถวประโคนชัย)
บุรีรัมย์
-
นายอนุเทพ กมลวุฒิพงศ์ อนุเทพยาสัตว์
(อยู่แถวหนองสาหร่าย)
นครราชสีมา
09-8445752
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว สุรนารีสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-273478
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา สัตวแพทย์จรูญ
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-2667334
นายวันชัย ตีรถะวรรณ สัตวแพทย์คลีนิค
(อยู่แถวปากช่อง)
นครราชสีมา
044-311307
นางสาวสุธาสินี ศรีนาค สมศักดิ์สัตวแพทย์คลีนิค
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-253535
นางนันท์นภัส ศรีนาค สมศักดิ์สัตวแพทย์คลินิก(สาขาการเคหะฯ)
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
09-8452891
นายสมพงศ์ วงษ์มา สมพงศ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวหัวทะเล)
นครราชสีมา
01-3897171
นายสัญญา ปานดวง วี.เอ็ม.สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-9557441
นายอารีย์ เกตุสุวรรณวงศ์ ราชสีมารักษาสัตว์
(อยู่แถวสีคิ้ว)
นครราชสีมา
044-412109
นายรัชภูมิ เขียวสนาม รัชฎาสัตวแพทย์
(อยู่แถวบ้านเกาะ)
นครราชสีมา
01-1201338
นายวีระศักดิ์ เกตุแก้ว รักษาสัตว์
(อยู่แถวเมืองปัก)
นครราชสีมา
044-452308
พ.ต. เจนศักดิ์ ไชยเกิด ปากช่องรักษาสัตว์
(อยู่แถวปากช่อง)
นครราชสีมา
09-8489821
นายสมศักดิ์ มาบรรดิษฐ์ ปักธงชันรักษาสัตว์
(อยู่แถวเมืองปัก)
นครราชสีมา
044-284771
นายสถาพร อันอามาตย์ ปริญญาสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-244554
นายเฉลิมชัย วงศกรโกศล บ้านรักษ์สัตว์
(อยู่แถวแชะ)
นครราชสีมา
044-448283
นางสาวนุชจรีย์ ศิริวิโรจน์ นุชจรีย์สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-8798711
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย คุณย่าสัตวแพทย์
(อยู่แถวโพธิ์กลาง)
นครราชสีมา
01-0758743
นายประยุทธ กุศลรัตน์ คลีนิกบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-211145
นางอุไร พรหมดิเรก คลีนิกคนรักสัตว์
(อยู่แถวสีคิ้ว)
นครราชสีมา
044-274378
นางสาวอรฏิมา อัคโกศล คลินิครักสัตว์
(อยู่แถวหนองจะบก)
นครราชสีมา
044-353167
นายวชิระ เสือบัว คลินิครักษ์สัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-243605
นายธีระพงษ์ วงศ์สุพรรณ คลินิครักษ์สัตว์
(อยู่แถวจอหอ)
นครราชสีมา
044-276595
นายไวพจน์ หิมารัตน์ คลินิกสุขภาพสัตว์
(อยู่แถวจอหอ)
นครราชสีมา
044-276573
นายก้องเกียรติ ไกรศุทธิกานต์ คลินิกสัตว์เลี้ยงโคราช
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
นายอนุทิน หาญวีระพล คลินิกรักษาสัตว์ (สุรนารีสัตวแพทย์ 2 )
(อยู่แถวปากช่อง)
นครราชสีมา
044-316024
นายสมพงษ์ นิยมสรวญ คลินิกรักษาสัตว์
(อยู่แถวสีคิ้ว)
นครราชสีมา
06-6652096
นายวิชิต ตั้ฃวงษ์พิบูลย์ คลินิกรักษ์สัตว์สวัสดี
(อยู่แถวจอหอ)
นครราชสีมา
01-4284800
นายรัชพล สืบพรหม คลินิกคุณตูบ
(อยู่แถวปากช่อง)
นครราชสีมา
06-6480255
นางสาวสุนิสา สุรเนตร คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-8665580
นายภูวนารถ ยะโสราฎร์ คลินิกเพื่อนสัตว์
(อยู่แถวปากช่อง)
นครราชสีมา
09-6676959
นางสาวศิริรัตน์ ชารี กรุงเทพรักษาสัตว์ 2
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-3210754
นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ไชโยรักษาสัตว์
(อยู่แถวโนนสูง)
นครราชสีมา
07-2589064
นายทวี พงษ์สุพรรณ์ โรวพยาบาลสัตว์ปากช่อง เฟรนด์ แอนด์ ฟาร์ม
(อยู่แถวหนองสาหร่าย)
นครราชสีมา
044-316212
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ โรงพยาบาลสัตว์นครราชสีมา สาขาสืบศิริ
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-2662877
นายเอนก คลังพระศรี โรงพยาบาลสัตว์นครราชสีมา
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-253083
นายสุระศาสตร์ สมสา โรงพยาบาลสัตว์จริยารักษาสัตว์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-243245
นายสุพันธ์ อิทธิวิศวกุล โรงพยาบาลสัตว์ อิทธิเวช
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-245219
นางสาวอุไร กองแก้ว โรงพยาบาลสัตว์ 24
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-271945
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณรงค์ โรงพยาบาลศิริรัตน์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-275637
นางสาวศิรยา ชื่นกำไร โรงพยาบาลม้าโคราช
(อยู่แถวท่าอ่าง)
นครราชสีมา
-
นายดำริห์ เพ็ชรนิล โนนไทยสัตวแพทย์
(อยู่แถวโนนไทย)
นครราชสีมา
044-381163
นายเอกมล ตัถยาธิคม เอกสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
044-267267-70
นายดลใจ เจาวัฒนา เมืองย่าสัตวแพทย์
(อยู่แถวขามทะเลสอ)
นครราชสีมา
01-3893851
นายรณกร ขำดี เบ็ญจรงค์สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
นครราชสีมา
01-7907001
นายบุญเลิศ นามบัณฑิต เค.เวท.กรุฟท์. (โคราชา)
(อยู่แถวห้วยแถลง)
นครราชสีมา
09-8494783
นายทศพล สวัสดิ์ หมออู๋สัตวแพทย์
(อยู่แถวผักปัง)
ชัยภูมิ
06-6604858
นายสันติ ประหยัดสิน วี.เอ็ม.61สัตวแพทย์
(อยู่แถวบ้านแท่น)
ชัยภูมิ
09-675330
นายทรงวุฒิ ปะติตัง รักษ์หมาแมว
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
044-830384
นายพุทธิชัย จินดามาตย์ พุทธิชัยสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
044-821817
นายบรรจง สายขุน บ้านเขว้ารักษาสัตว์
(อยู่แถวบ้านเขว้า)
ชัยภูมิ
044-834007
นายชุมพล นาครินทร์ นครินทร์สัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
044-743542
นายธเนศ โชติวนิช ชัยภูมิสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
044-812896
นายสมยศ สุรีฤทธิ์ คลีนิครักษาสัตว์
(อยู่แถวบ้านกอก)
ชัยภูมิ
044-840838
น.ส. สุนันทา ยธิกุล คลีนิคบ้านสัตว์เลี้ยง
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
044-830384
นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ แก้งคร้อสัตวแพทย์
(อยู่แถวนาหนองทุ่ม)
ชัยภูมิ
044-883066
นายศราวุฒิ เวทย์จรัส เวทย์จรัสสัตวแพทย์
(อยู่แถวในเมือง)
ชัยภูมิ
01-6853775
นายทวนทอง อาจรักษา อรัญสัตวแพทย์
(อยู่แถวอรัญประเทศ)
สระแก้ว
01-9306293
นายประเทียบ ตีทอง คลีนิกสัตวแพทย์เดชา
(อยู่แถวเมือง)
สระแก้ว
037-213786
นายสุทธิเดช เทนอิสสระ คลินิกรักษาสัตว์สระแก้ว
(อยู่แถวเมือง)
สระแก้ว
09-7114036
นางยุพาพร แซ่ไหน อุดมเดชสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7022699
นายวิเชียร แซ่ไหน อุดมเดชสัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-3342215
นายวาชรัตน์ นันทเสน อาร์ทีที รักษาสัตว์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-3950445
นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ สุวรรณหงษ์สัตวแพทย์
(อยู่แถวเมือง)
สมุทรปราการ
02-7546498
นายรังสรรค์ สุขเสมอ สุขสวัสดิ์สัตวแพทย์ 3
(อยู่แถวพระประแดง)
สมุทรปราการ
02-4281443-4
หน้าที่ : [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  จากทั้งหมด 14 หน้า / จำนวนทั้งหมด 1856 หัวข้อ
 
น้องสาว​
แจกแมวฟรี น้องสาว​ สกตฟ​ เหมือนบริติช
โทรติดต่อที่ : 0822938227​ กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-23 16:40:27 น.
หา​ผู้ปกครอง​
แจกแมวฟรี หา​ผู้ปกครอง​ ดช.หูพับสีพาสเทล
โทรติดต่อที่ : 0822938227​ ปทุมธานี
วันที่ลง : 2022-07-23 16:38:06 น.
หาแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนครับ
แจกแมวฟรี หาแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนครับ (ใครส่งเเมวให้ผมได้ยินดีรับน้อง เเละจะรายงานความเป็นอยู่ของน้องได้ตลอดครับ
โทรติดต่อที่ : 0963621376 ปราจีนบุรี
วันที่ลง : 2022-07-23 02:57:42 น.
หาบ้านให้น้อง
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้อง 6 ตัว (ดำปลอด2 สลิด4)
โทรติดต่อที่ : 0892565279 สมุทรสาคร
วันที่ลง : 2022-07-18 13:43:26 น.
แจกแมวฟรี
แจกแมวฟรี แจกแมวฟรี
โทรติดต่อที่ : 0951876392 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-16 13:45:56 น.
แจกแมวเปอร์เซียสีบลูฟรี
แจกแมวฟรี แจกแมวเปอร์เซียสีบลูฟรี
โทรติดต่อที่ : 0834348434 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-15 15:05:17 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว รับเลี้ยงฟรี ขอแค่ให้ดูแลน้องด้วยความรัก น้องถูกเจ้าของขังทิ้งไว้ในห้องหลายเดือน
โทรติดต่อที่ : 0811456533 เชียงใหม่
วันที่ลง : 2022-07-12 19:31:06 น.
หาบ้านให้น้องแมวอายุ
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวอายุ 1 ขวบค่า
โทรติดต่อที่ : 0813496960 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-10 14:13:51 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ อายุ3เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-06 21:20:57 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย อายุ3เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-06 21:19:28 น.
ตามหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
แจกแมวฟรี ตามหาบ้านให้น้องแมวค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0987779858 กาญจนบุรี
วันที่ลง : 2022-07-05 19:44:48 น.
หาคนรักน้องค่ะ
แจกแมวฟรี หาคนรักน้องค่ะ
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-07-05 10:52:54 น.
หาผู้อุลูกแมว
แจกแมวฟรี หาผู้อุลูกแมว 3ตัว
โทรติดต่อที่ : 0649505699 สมุทรปราการ
วันที่ลง : 2022-06-27 11:48:46 น.
น้องเเมว
แจกแมวฟรี น้องเเมว 4 ตัว ตามหาบ้านอยู่งับ
โทรติดต่อที่ : 0619498321 สมุทรปราการ
วันที่ลง : 2022-06-26 17:41:30 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0863659858 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-21 11:18:15 น.
หาบ้านให้น้องแมว
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมว
โทรติดต่อที่ : 0863659858 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-20 09:59:50 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ลายส้ม
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ลายส้ม อายุ3เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-19 20:35:30 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศเมีย อายุ4-5เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-18 19:19:12 น.
หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องแมวเพศผู้ อายุ2เดือน
โทรติดต่อที่ : 0832589624 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-18 19:17:45 น.
หาบ้านให้น้องค่ะ
แจกแมวฟรี หาบ้านให้น้องค่ะ ขอคนรักแมวนะคะ
โทรติดต่อที่ : 0619289246 กรุงเทพมหานคร
วันที่ลง : 2022-06-05 20:56:23 น.
แนะนำคุณหมอที่รักษาแมวดี ๆ ค่ะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์น่าเข้าแนะนำโรงแรมและบ้านพักแมวน้อยแนะนำร้านอาหารแมวหมาแนะนำแหล่งฟาร์มแมว
หน้าแรก | ข่าวแมว | คู่มือเลี้ยงแมว | คลับแมว (โชว์รูปแมว) | ตลาดซื้อ-ขาย แมว | หาบ้านใหม่/หาคู่ | ปัญหาสุขภาพแมว | แนะนำโรงพยาบาลแมว

ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธุ์ แหล่งซื้อ-ขาย สินค้า แมว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อ catthailand.com 24 ชม. ผ่านทางอีเมล์ที่ e-mail : cat@catthailand.com

Copyright©2021 catthailand.com all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.